Greška:
eMS d.o.o. posreduje u prometu roba i/ili usluga na Internetu u ime i za račun KK partizan u čijoj ste prodavnici izvršili porudžbinu. Na Vašem izvodu od Banke izdavaoca Vaše platne kartice će biti prikazano zaduženje za račun eMS d.o.o.
KK PARTIZAN
Humska 1, 11000 Beograd, Srbija
PIB: SR 101368803 MB: 07051026
Šifra delatnosti: 92622
Telefon: +381 11 3690395
E-mail: online@kkpartizan.rs